Kårstämma 2016

Söndagen den 2 oktober klockan 18 har vi kårstämma. Detta är vårt årsmöte, och ett väldigt viktigt tillfälle att vara närvarande på för att påverka det som händer i kåren framöver.

Av allmänt demokratiska skäl är det viktigt att vi blir många på kårstämman. Alla medlemmar har rätt att närvara och har rösträtt.

Kallelse och dagordning har skickats ut via e-post den 18 september 2016.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande till stämman
3. Val av sekreterare till stämman
4. Fastställande av dagordningen
5. Justering av röstlängden
6. Val av två justeringsmän
7. Fråga om stämman behörigen sammankallats
8. Föredragning av verksamhetsberättelse
9. Föredragning av resultat- och balansräkningen
10.Föredragning av revisionsberättelse
11.Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen samt om beviljande
av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående
verksamhetsåret
12.Beslut i fråga om vinst eller förlust i den fastställda balansräkningen
13.Fastställande av medlemsavgift för perioden 1/1 2017 till 31/12 2017
14.Fastställande av budget för perioden 1/9 2016 till 31/8 2017
15.Val av kårordförande
16.Val av vice kårordförande
17.Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
18.Val av ledamöter till valberedningen
19.Val av revisorer och revisorssuppleanter
20.Val av scoutkårens delegater till Demokratijamboree 18-20 november.
21.Val av scoutkårens delegater till distriktsstämma 8 oktober
22.Fastställande av verksamhetsplan för perioden 1/9 2016 till 31/8 2017
23.Behandling av motioner
24.Övriga frågor
25.Stämmans avslutande

Du hittar även årets dagordning som pdf här nedanför:

Dagordning_kårstämma_2016 (PDF)

Vill du bli styrelseledamot?

Det kommer att finnas plats för nya ansikten i styrelsen. Kontakta valberedningen om du har några frågor eller funderar på om det skulle vara något för dig. Cecilia Bråkenhielm Olsson, Holger Cederberg och Hanna Lindqvist sitter i valberedningen.