Stadgar för Träkvista sjöscoutkår,

Organisationsnummer 815200-6477

Antagna av kårstämman 2012-10-07

1 § Allmänt

Träkvista sjöscotkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva sjöscoutverksamhet. Sjöscoutverksamheten bedrivs i scoutpatruller och avdelningar vilka kan anta egna stadgar. Scoutkåren är ansluten till Scouterna.

 

2 § Medlemskap

Medlemskap i Träkvista sjöscoutkår beviljas av scoutkårens styrelse eller den styrelsen

utser. Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt.

För att ansökan ska beviljas fordras:

 • att sökande betalar den medlemsavgift kårstämman bestämt,
 • att sökande som inte fyllt 15 år erhållit målsmans medgivande samt
 • att sökande som fyllt 18 år har förklarat sig acceptera Scouternas

grundprinciper i enlighet med kapitel ett i Scouternas stadgar.

Medlemskapet upphör om medlemmen begär sitt utträde muntligt eller skriftligt, låter bli att betala medlemsavgift eller utesluts. Scoutkårens styrelse kan utesluta medlem som av särskilda skäl inte bör tillhöra kåren. Beslut om uteslutning ska anmälas till styrelsen i Scouternas riksorganisation.

Beslut om uteslutning kan överklagas till Scouternas riksorganisations styrelse.

 

3 § Träkvista sjöscoutkårs ledning och organisation

Scoutkårens högsta beslutande organ är kårstämman. Kårstämmans beslut verkställs av kårstyrelsen som även ska förvalta kårens angelägenheter.

Scoutkårens verksamhet indelas i spårarscouter, upptäckarscouter, äventyrarscouter, utmanarscouter, roverscouter samt övriga ledare och funktionärer.

 

4 § Kårstyrelsens sammansättning

Kårstyrelsen består av kårordförande, vice kårordförande samt minst tre övriga ledamöter. Av ledamöterna ska minst hälften, däribland kårordförande och den som har hand om kårens ekonomi, vara myndiga. Utöver dessa har utmanarscouterna två platser i kårstyrelsen.

 

5 § Val av kårstyrelse och mandatperiod

Kårstyrelsens ledamöter väljs av kårstämman. Kårens verksamhetsår sträcker sig mellan den första september till den 31 augusti, om inte kårstämman beslutar annat.

Kårstämman beslutar om styrelseledamöterna ska väljas för tiden intill nästa årliga möte eller för ett eller två verksamhetsår.

 

6 § Kårstyrelsens uppgift

Kårstyrelsen ansvarar för scoutkårens verksamhet. Detta innebär bland annat:

att scoutverksamhet bedrivs i enlighet med kapitel 1 i Scouternas stadgar

 • att ansvarig ledare finns för varje avdelning med självständig verksamhet
 • att kårens medlemmar bereds möjlighet till utbildning och utveckling
 • att kårens säkerhetsregler vid sjö- och landverksamhet följs
 • att kårens bokföring och förvaltning är ordnade på betryggande sätt

 

7 § Kårstyrelsens sammanträden och beslutförhet

Kårstyrelsen sammanträder minst två gånger om året efter kallelse av kårordförande.

Sammanträde ska alltid hållas om minst hälften av ledamöterna begär det. Vid kårstyrelsens sammanträden ska föras protokoll, vilket justeras av mötesordförande och ytterligare en ledamot.

Kårstyrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.

 

8 § Kårstyrelsens behörighet

Kårstyrelsen har rätt att handla på kårens vägnar gentemot tredje man samt företräda kåren inför domstolar och andra myndigheter.

 

9 § Firmateckning

Kårstyrelsen kan utse en ledamot av styrelsen eller annan att teckna scoutkårens firma.

Bemyndigandet får inte lämnas den som är omyndig och kan förbindas med föreskrift om att rätten till firmateckning endast får utövas gemensamt av två eller flera personer.

Firmatecknare har samma behörighet som kårstyrelsen enligt 8§.

Ordförande och kassör tecknar alltid scoutkårens firma oberoende av varandra.

 

10 § Kårstämmans sammansättning

Kårstämman består av kårens samtliga medlemmar.

 

11 § Rösträtt och omröstning i kårstämman

För utövande av rösträtt och fattande av beslut i kårstämman gäller

 • att varje medlem har en röst
 • att rösträtt inte får utövas genom ombud
 • att beslut fattas genom öppen omröstning, men att val, om någon            röstberättigad begär det, förrättas genom sluten omröstning
 • att som kårstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta            röstande
 • att vid lika röstetal den mening gäller som stöds av mötesordföranden, utom            vid val, då lotten avgör.

Ledamöterna i kårstyrelsen får inte rösta i frågan om ansvarsfrihet för sin förvaltning eller vid val av revisorer och revisorssuppleanter

 

12 § Närvaro och yttranderätt vid möte med kårstämman

Närvarorätt vid möte med kårstämman och yttranderätt i nedanstående frågor har, förutom de i 10§ angivna, revisorerna och revisorssuppleanterna i frågan om deras granskning, samt avgången ledamot i kårstyrelsen i fråga om ansvarsfrihet för hans förvaltning. Kårstyrelsen kan därutöver inbjuda annan person att närvara vid möte med kårstämman.

 

13 § Årligt möte med kårstämman

Möte med kårstämman ska hållas årligen, dock senast före Scouternas stämma de år denna hålls.

Följande ärenden ska förekomma:

 1. Val av mötesordförande
 2. Justering av röstlängden
 3. Val av två protokolljusterare
 4. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 5. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
 6. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt ombeviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsår
 7. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 8. Behandling av motioner till kårstämman
 9. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för detnärmast följande verksamhetsåret
 10. Val av kårordförande, vice kårordförande
 11. Val av kassör
 12. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 14. Val av scoutkårens delegater till Scouternas stämma för tiden intill nästa  möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
 15. Val av valberedning
 16. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa  möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa.

14 § Extra möte med kårstämman

Extra möte med kårstämman ska hållas om kårstyrelsen anser att det behövs, eller om minst 25 medlemmar eller en fjärdedel av kårens medlemmar begär det, och då inom en månad efter framställning om detta till kårstyrelsen. Vid mötet får endast förekomma de ärenden som anges i kallelsen till mötet.

 

15 § Kallelse till möte med kårstämman

Kallelse till möte med kårstämman ska utfärdas av kårstyrelsen senast två veckor före mötet till dem som enligt 10§ har rätt att delta i mötet samt till dem som enligt 12§ har rätt att närvara vid mötet. Föredragningslista ska bifogas kallelsen.

 

16 § Öppnande av möte med kårstämman och protokoll

Möte med kårstämman öppnas av kårordförande eller av den kårstyrelsen utser. Genom kårstyrelsens försorg ska vid mötet föras protokoll, vilket justeras av mötesordförande och protokolljusterarna.

 

17 § Motion till kårstämman

Rätt att väcka motion till kårstämman har varje kårmedlem. Motion som ska behandlas vid det årliga mötet med kårstämman ska vara inkommen till kårstyrelsen senast en vecka före mötet.

 

18 § Årsredovisning

Scoutkårens räkenskaper ska en gång per år sammanföras i fullständigt bokslut.

Räkenskaperna och tillhörande handlingar som verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret ska senast två månader efter verksamhetsårets utgång, dock inte senare än tre veckor före dagen för kårstämma, överlämnas till revisorerna.

Handlingarna ska av revisorerna med berättelse över deras granskning återställas till kårstyrelsen senast tre månader efter verksamhetsårets utgång, dock inte senare än två veckor före dagen för kårstämma. Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen och revisionsberättelsen ska av styrelsen läggas fram för kårstämman.

 

19 § Revisorer och revisorsuppleanter

Kårstyrelsens förvaltning och kårens räkenskaper ska granskas av en eller, om kårstämman så beslutar, två revisorer. För varje revisor ska finnas en suppleant. Revisorerna och revisors-suppleanterna ska vara myndiga. De ska ha den insikt i bokföring och ekonomiska förhållanden som behövs med hänsyn till scoutkårens verksamhet.

Revisionsuppdraget gäller för tiden intill dess kårstämman beslutat i frågan om ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter avseende det verksamhetsår som omfattas av revisionen.

 

20 § Uppgifter till Scouternas centrala medlemsregister samt

medlemsavgifter till förbund och distrikt

Kårstyrelsen ansvarar för att samtliga kårens medlemmar är registrerade i Scouternas medlemsregister samt att uppgifterna om medlemmarna är aktuella.

Medlemmarna ska betala beslutad avgift till kår, riksorganisation samt eventuellt distrikt.

Scouternas styrelse ansvarar för att varje medlem faktureras medlemsavgift till riksorganisationen, eventuell distriktsavgift och om kåren så önskar, kåravgift. Kåren är betalningsskyldig för registrerade medlemmars avgifter till riksorganisationen.

 

21 § Säkerhetskommitté

Kårstyrelsen ansvarar för att kårens verksamhet bedrivs på ett säkert sätt. Kårstämman kan utse en säkerhetskommité vid ordinarie stämma, kårordförande skall vara ordförande i kommitén.

Kårordförande har redaransvar för kårens flotta och styrelsen utgör kommitté om sådan inte utsetts på kårstämman.

 

22 § Stadgeändring

För att ändra stadgarna krävs två tredjedelars majoritet vid en ordinarie kårstämma eller enkel majoritet vid två på varandra följande kårstämmor.

Förslag om stadgeändring skall finnas med i kallelsen till kårstämman.

Beslut av ändring i stadgan ska meddelas Scouternas styrelse.

 

23 § Tidigare stämmobeslut

Tidigare stämmobeslut, som till exempel kåremblem, kårhalsduk,  medlemskap i riksskeppslaget, etc, tagna i Träkvista sjöscoutkår ses som alltjämt gällande intill dess att besluten ändras.

 

24 § Upplösning

Upplösning av scoutkåren kräver enhälligt beslut vid en ordinarie kårstämma eller genom beslut med minst ¾ majoritet vid två på varandra följande kårstämmor med minst 2 månaders mellanrum, varav den första ska vara ordinarie kårstämma.

Fråga om upplösning skall finnas med i kallelsen till kårstämman.

Vid beslut om upplösning ska kåren besluta om vem tillgångarna ska tillfalla.

Beslut om upplösning ska meddelas Scouternas styrelse.